Katkı Fonu

Katkı Fonu

Katkı Fonu

Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur.

Katkı fonlarının amacı, faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de düşük risk profiline sahip katılımcılar için de uygundur.

Katkı fonu portföyü en az yüzde 75 oranında olmak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından meydana gelmektedir. Bu sayılanların oranı portföyün tamamı da olabilir. Yani portföy tek başına bu sayılan finansal araçlardan meydana gelebilir.

Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur.
Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur.

Ancak her biri en çok yüzde 15 oranında olmak üzere fonun portföyünde şu finansal araçlar da bulunabilir:

  • Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları
  • BİST 100 endeksi veya BİST katılım endeksindeki paylar

Ancak portföy yönetimi tarafından fon yönetilirken bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu sınırlamalar şu şekildedir:

  • Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak tutulabilecek tutar fon portföyünün en fazla yüzde 3’ü olabilir.
  • Kaktı fonu portföyünün tek bir banka tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yapacağı yatırım oranı en fazla binde 15’tir.
  • Kaktı fonu portföyünün tek bir hisse senedine yapabileceği yatırım oranı, fon portföyünün yüzde 1’inden fazla olamaz.

Katkı fonu portföyünü etkileyen bazı riskler bulunuyor. Portföyde ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçları bulunduğundan, fon yönetiminde enflasyon, faiz ve piyasa riski bulunmaktadır. Bu nedenle enflasyon, faiz ve hisse senetleri piyasasında meydana gelecek değişimler fonun getirisini de etkileyecektir.

Yine fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve hisse senetlerine yatırım yaptığından, kredi ve likidite riski de taşımaktadır. Fon yönetimi, risklerden kaçınmak için portföy fon dağılımında çeşitlendirme yapmakta ve riskleri düşürmeye çalışmaktadır.

Katkı fonunun karşılaştırma ölçütü, yüzde 96 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Tüm Bono Endeksi’dir.

Yorum yapın