Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı’nın kuruluşu, teşkilat yapısı ve görevlerini belirlemek amacı ile 1994 yılında, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna göre Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Kuruluş amacı, devletin ekonomi politikalarının tespit edilmesine destek olmak, ayrıca bu politikalara uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek ve geliştirmektir. En basit anlatımıyla, ülkemizin hazinesinin yönetilmesinden sorumlu bir kuruluştur.

Osmanlı döneminde hazinenin yönetimi 1863 yılına kadar çeşitli değişimler göstermiş, bu tarihte Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine-i Vezne kurulmuştur. Bu kuruluş, Merkez Bankası kurulmadan önce, klasik olarak devletin gelirlerini ve giderlerini dengelemeye çalışan bir faaliyet göstermiştir. Bu faaliyet sırasında para nakilleri ise Osmanlı Bankası’nın şubeleri üzerinden gerçekleşiyordu. Osmanlı Bankası’nda Hazine’nin bir cari hesabı vardı.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1927 yılında kuruluşun ismi Hazine-i Vezne ve Muamelat-ı Nakdiye Müdüriyeti olmuştur. Bu isim daha sonra Nakdiye Müdürlüğü’ne, 1936 yılında Nakit İşleri Genel Müdürlüğü’ne 1942 yılında da Hazine Genel Müdürlüğü’ne çevrilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

1960 yılında bu defa ismi Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne çevrilmiştir. 1983 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile de Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak değiştirilmiştir.

Aradaki yıllarda gerek statü olarak gerek gösterdiği faaliyet itibariyle ve gerekse bağlı olduğu makam açısından sık aralıklarla değişiklikler yaşayan Hazine, 1994 yılında yukarıda sözü geçen kanun ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan ayrılmış ve Hazine Müsteşarlığı olarak bugünkü şeklini almıştır.

Hazine Müsteşarlığı’nın organizasyon yapısı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri ise aşağıda sayılan yedi Genel Müdürlük’ten oluşmaktadır:

 • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
 • Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 • Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı bu Müdürlükler aracılığı ile şu sorumluluklarını yerine getirmektedir:

 • Ekonomi politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak.
 • Bu politikalara uygun şekilde hazine işlemleri ve kamu finansmanı işlemleri yapmak.
 • Kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve devlet iştirakleri ile dış ekonomik ilişkileri yürütmek.
 • Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.
 • Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç alınması ve verilmesi işlemlerini yapmak.
 • Ülkemizin finansman politikalarına uygun şekilde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak.
 • Sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, izlenmek ve geliştirmek.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşun asıl görevi, şu sayılan kanunların ve diğer kanunların, sigortacılık ile ilgili hükümlerinin ve bunlarla ilgili yapılan değişikliklerin getirdiği sorumlulukları yerine getirmektir:

 • Sigorta Murakebe Kanunu
 • Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkında Kanun
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Karayolları Trafik Kanunu
 • Sivil Havacılık Kanunu

Bunun yanında Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün ikinci önemli görevi de sigortacılık ile ilgili konularda gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamaktır.

Ayrıca bütün bu yasal düzenlemelerin uygulanmasından ve ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını izlemekten, gerekli durumlarda bu kişi ve kuruluşları yönlendirmekten sorumludur.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü, bu sayılanlar yanında yasal düzenlemelerin Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olması için yapılan çalışmaları yürütmekten de sorumludur.

Ülkemizde sigortacılık bilincinin oluşmasını sağlamak, sigortacılığının gelişmesini desteklemek, sigortalıların korunması için gereken önlemleri almak ve bu önlemleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlar tarafından uygulanmasını izlemek de Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün diğer görevleridir.

Sigorta Denetleme Kurulu

Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı’nın sigortacılık işlemleri ile ilgili en önemli denetim organlarından biridir.

Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Afet Sigortaları Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelerin Hazine Müsteşarlığı’na verdiği denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri ile ilgili çalışmalara katılır, görüş verir ve konsolide raporlar düzenler. Alınacak önlemler konusunda Hazine öneriler hazırlar. Aynı zamanda sigortacılık ve bireysel emeklilik konusunda yapılan ihbar ve şikayetler de bu kurulda incelenir ve sonuçlandırılır.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü” üzerine bir yorum

Yorum yapın