Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

Büyüme amaçlı esnek alternatif fon, hiçbir şekilde faiz getirisi elde etmeyi hedeflememektedir. Bu fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu yatırım araçlarından sermaye kazancı elde etmeye çalışır. Bu fonun içinde yer alan para ve semaye piyasası araçları, portföy yöneticileri tarafından, doğrudan doğruya değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

buyume-amacli-esnek-alternatif-fon
Büyüme amaçlı esnek alternatif fon için yatırım yapılırken, faiz getirisi içermeyen özel şirketlerin borçlanma araçlarına, derecelendirme şirketleri tarafından “yatırım yapılabilir kredi derecesi” verilmiş olanlar seçilmektedir.

Büyüme amaçlı esnek alternatif fonun portföyünde ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve Türk özel şirketleri kira sertifikaları bulunmaktadır.Bu iki finansal aracın her biri portföyüde yüzde 100 oranında bulunabilir.

Bunun dışında şu finansal araçların her biri en fazla yüzde 50 olacak şekilde portföyde yer alabilir:

  • BİST katılım endeksindeki paylar
  • Faiz geliri içermeyen Türk özel şirket borçlanma araçları

Büyüme amaçlı esnek alternatif fon için yatırım yapılırken, faiz getirisi içermeyen özel şirketlerin borçlanma araçlarına, derecelendirme şirketleri tarafından “yatırım yapılabilir kredi derecesi” verilmiş olanlar seçilmektedir.

Yine portföy içinde aşağıdaki finansal araçların her biri en fazla yüzde 20 olacak şekilde yer alabilir:

  • Katılma hesabı (TL veya döviz)
  • Altın veya kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
  • Faiz geliri içermeyen yatırım fon payları
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları / girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları

Portföy yönetimi tarafından, fonun portföyünde yer alan varlık dağılımları, piyasa beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenir ve her zaman faizsiz finansal araçlar tercih edilir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan kira sertifikaları ve BİST katılım endeksindeki pay senetlerine yatırım yapıldığından ayrıca TL ve döviz cinsi katılma hesaplarına da yatırım yapıldığından, enflasyon, piyasa riski ve döviz kur riski taşımaktadır. Enflasyon oranlarında oynamalar ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar, fonun getirisini de etkilemektedir.

Fon bunun yanında kredi, likidite ve kur riski de taşımaktadır. Bütün bu risklerden korunmak amacı ile portföy yönetimi vade ve oran ayarlamaları yapmakta ve riski aşağıya çekmeye çalışmaktadır.

Faizsiz yatırım hedefleyen büyüme amaçlı esnek alternatif fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 70 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Kira Sertifikaları Endeksleri (Kamu) ve yüzde 25 oranında BİST Katılım Endeksi’dir.

Yorum yapın